با ما تماس بگیرید

02188050893


استراتژی مدیریت منابع انسانی

تاریخ انتشار: 1400-03-11 16:50:47
دسته‌بندی: مدیریت
ضرورت تدوین استراتژی مدیریت منابع انسانی در عصر حاضر بر هیچ یک از مدیران پوشیده نمی باشد. در سال‌های اخیر با بررسی های انجام شده در خصوص این موضوع درمی یابیم که شرکت ها و سازمان ها می توانند با تدوین استراتژی منابع انسانی و پذیرفتن آگاهانه ی این که منابع سازمانی متخصص و توانمند ، سرمایه ی اصلی سازمان می باشند به مزیت رقابتی دست یابند.
تمرکز بر منابع که شامل تمام دارایی ها ، قابلیت ها و فرایندها و اطلاعات و دانش و ... می باشد و  همگی آن ها در خدمت و تسهیل فعالیت های اصلی سازمانمی باشند، ممکن است بعضا نیاز به تدوین استراتژی خاصی نداشته باشند و یا به راحتی قابل حصول و جایگزینی باشند.  ولی سرمایه های انسانی سازمان که یکی از اصلی ترین منابع آن است می توانند سازمان را موفق به دستیابی به مزیت رقابتی بگرداند.
این رویکرد ضرورت هم خوانی بین استراتژی منابع انسانی و چشم انداز و استراتژی شرکت را به عنوان پیش فرض اول موضوع در نظر می گیرد و در ادامه هماهنگی بین اهداف هر دو استراتژی را همسو و همگون پنداشته و آنرا مکمل یکدیگر می داند و در ادامه رقابت و محدودیت منابع به خصوص منابع انسانی را زیر بنای فلسفه ی وجودی دستیابی به مزیت رقابتی بر می شمرد.
اصلی ترین بخشی که به دانسته های قبلی خود در این خصوص باید اضافه نماییم ، نتایج بررسی انجام شده در سال جاری به این رویکرد در راستای  اشاعه ی این امر می باشد که دستیابی به موفقیت استراتژی منابع انسانی تدوین شده زمانی منجر به مزیت رقابتی می گردد که مدیران ارشد با تغییر نگاه خود به این موضوع و پایبندی و استمرار در پیاده سازی استراتژی تدوین شده به صورت مستمر اقدام نمایند همچنین مهم ترین بخش این موضوع پرداختن به قابلیت ها و توانمندی های مدیران ارشد می باشد که زیر بنای این شناخت و توسعه در تدوین و پیاده سازی استراتژی منابع انسانی شامل المان های شناخت و توانمندی وی در این حوزه و همچنین توانمندهای منابع انسانی تحت سرپرستی او و سرمایه ی اجتماعی وی در روابط و ارتباطات درونی با سایر مدیران و کارکنان و در نهایت سابقه و مهارت او در سازمان می باشد.